AUDYT FUNKCJONALNY

CEL PRZEPROWADZANIA AUDYTÓW

Audyt funkcjonalny

Przeprowadzenie audytu umożliwia niezależnie określić stan i poziom bezpieczeństwa firmy. Najważniejszym celem audytu jest stwierdzenie naruszeń bezpieczeństwa, wykrycie luk i możliwości ich wykorzystania, a co najistotniejsze w przypadku ich stwierdzenia wskazanie możliwych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo całej organizacji.

Dzięki testom penetracyjnym klient może się szybko przekonać czy wykorzystywane przez niego sieci są proste do wykrycia, czy cyberprzestępca jest w stanie zidentyfikować np. producenta urządzenia oraz co najważniejsze, czy zastosowane zabezpieczenia są zgodne z procedurami i wystarczające aby chronić wrażliwe dane, które w nich krążą. Każdy audyt bezpieczeństwa lub test penetracyjny jest pogłębieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dla administratorów odpowiedzialnych za ciągły monitoring tego, co dzieje się w systemach wykorzystywanych przez naszą firmę.

CHARAKTERYSTYKA AUDYTU

Audyt funkcjonalny jest jednym z najistotniejszych etapów wdrażania każdej aplikacji webowej czy desktopowej. Pozwala jednoznacznie określić czy wdrożone rozwiązania informatyczne są bezpieczne i mogą efektywnie funkcjonować, zgodnie z przyjętymi założeniami na etapie konstruowania potrzeb przez klienta. W czasie audytu nasi eksperci wykonają analizę dokumentacji i ocenią realizację założonych  wcześniej celów dla wsparcia procesów zarządzania w obszarze medycznym i administracyjnym. Audyt funkcjonalny aplikacji pozwoli ocenić stopień wykorzystania wdrożonego oprogramowania na każdym poziomie wykorzystania systemu. Jest on również narzędziem, które pozwoli zidentyfikować niewykorzystane obszary systemu, a także ocenić poziom bezpieczeństwa danych gromadzonych w systemie. Niejednokrotnie klient po otrzymaniu raportu z tego typu audytu może zaplanować usprawnienia i rozbudowę systemu o nowe funkcjonalności w przyszłości.

Krótko mówiąc po przeprowadzeniu audytu funkcjonalnego możliwe będzie zwiększenie efektywności procesów, poprzez określenie, czy system i związane z nim zasoby właściwie wspierają jej działalność, a dane gromadzone przez te systemy są spójne i wiarygodne, a co za tym idzie pozwalają efektywnie i rzeczowo realizować zdefiniowane wcześniej cele.

ZOBACZ TAKŻE: