AUDYT POWDROŻENIOWY

CEL PRZEPROWADZANIA AUDYTÓW

Audyt powdrożeniowy

Przeprowadzenie audytu umożliwia niezależnie określić stan i poziom bezpieczeństwa firmy. Najważniejszym celem audytu jest stwierdzenie naruszeń bezpieczeństwa, wykrycie luk i możliwości ich wykorzystania, a co najistotniejsze w przypadku ich stwierdzenia wskazanie możliwych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo całej organizacji.

Dzięki testom penetracyjnym klient może się szybko przekonać czy wykorzystywane przez niego sieci są proste do wykrycia, czy cyberprzestępca jest w stanie zidentyfikować np. producenta urządzenia oraz co najważniejsze, czy zastosowane zabezpieczenia są zgodne z procedurami i wystarczające aby chronić wrażliwe dane, które w nich krążą. Każdy audyt bezpieczeństwa lub test penetracyjny jest pogłębieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dla administratorów odpowiedzialnych za ciągły monitoring tego, co dzieje się w systemach wykorzystywanych przez naszą firmę.

CHARAKTERYSTYKA AUDYTU

Należy pamiętać, że odbiór wdrożonego systemu nigdy nie kończy prac nad zmianami wprowadzenia nowego systemu informatycznego, nowych procedur bezpieczeństwa czy procesów magazynowych. Nowy system zostaje uruchomiony produkcyjnie i jest to dobry moment na zweryfikowanie stanu obecnego i postawienie sobie pytania, czy zostały osiągnięte cele założone na wstępie oraz czy w nowych – „lepszych” warunkach procesy biznesowe mogą być bardziej efektywne. Tego typu audyty pozwalają stwierdzić czy wdrożone nowe rozwiązania zostały zakończone sukcesem oraz czy cele założone przed wdrożeniem, a zawarte w umowie zostały zrealizowane. W czasie analizy procesów powdrożenowych określa się również czy wymagane są dalsze działania korygujące lub naprawcze. Po wykonaniu audytu otrzymują Państwo obszerny raport, który pozwoli stwierdzić, czy wdrożenie zakończyło się sukcesem, zdefiniować protokoły rozbieżności oraz ewentualne dalsze wytyczne rozwojowe bądź naprawcze.

ZOBACZ TAKŻE: